Erasmus

Studia wymienne w ramach programu Erasmus na rok akademicki 2015/2016

środa 10.12.2014

Od początku roku akademickiego do 4 stycznia 2015 r. trwa nabór główny na studia wymienne w ramach programu Erasmus na rok akademicki 2015/2016. Nabór dotyczy wyjazdów na semestr zimowy, letni oraz cały rok 2015/16. Ofertę miejsc na uczelniach zagranicznych dostępnych dla studentów Naszego Wydziału znajdziesz TUTAJ.

Student jest zobowiązany w trakcie trwania naboru głównego do zapoznania się z ofertą uczelni i zgłoszenia dokonanego wyboru. Dodatkowo student powinien powiadomić czy posiada certyfikat z języka, w którym będzie odbywał zajęcia za granicą. W przypadku braku certyfikatu student zobowiązany jest zgłosić uczestnictwo w egzaminie przeprowadzanym przez BWM. Wszystkie te dane student powinien zawrzeć w formularzu elektronicznym, który obowiązkowo przesyła do koordynatora WZIM SGGW – pani dr inż. Beaty Zduniak.

Termin egzaminu z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego podany będzie po zakończeniu rekrutacji. Studenta obowiązuje wybór języka, w którym będą prowadzone zajęcia za granicą – informacja na ten temat znajduje się przy każdej umowie.

Studenci zostaną powiadomieni o szczegółach egzaminu (sala, godzina) na kilka dni przed egzaminem.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie: http://www.sggw.pl/programy-edukacyjne/erasmus-llp.

Bądź bezpośrednio w BWM:

Biuro Współpracy Międzynarodowej
budynek 8, pok. 14
godziny przyjęć : poniedziałek – czwartek, godz.: 10-12 i 13-15
Joanna Żach
mail: joanna_zach@sggw.pl
tel: 22 5931051
Anna Szczurko
mail: erasmus@sggw.pl
tel: 22 59 310 51

Zapraszamy również do koordynatora wydziałowego, dr inż. Beaty Zduniak, p.3/95 budynek 34, poniedziałek, godz.9:30-11:00.

Praktyki

środa 10.12.2014

Program Erasmus+ daje studentom dodatkowe możliwości jeśli chodzi o zdobywanie nowej wiedzy i doświadczenia. Środkiem, który ma pomóc studentom przygotować się do efektywnego wejścia na rynek pracy, jest możliwość odbycia praktyki, która odbywa się w ramach takich dziedzin, jak np.:

• szeroko pojęte rolnictwo,
• ekonomia,
• technologia żywności,
• żywienie człowieka,
• nauki środowiskowe.

Wyjazd na praktykę w ramach programu powinien trwać minimum 2 miesiące. Praktyka musi być związana z kierunkiem studiów – może być realizowana jako obowiązkowa w ramach programu studiów lub nieobowiązkowa, również zaliczana do dorobku studenta. Podstawą rekrutacji jest inicjatywa własna studentów oraz kontakty, które sami nawiązali z instytucją goszczącą. Uczelnia wspomaga studentów oferując możliwość skorzystania z kontaktów w ramach istniejących sieci, z partnerami zagranicznymi oraz poprzez pomoc oferowaną przez pracowników naukowych i dydaktycznych uczelni. Program praktyk jest przygotowany w porozumieniu z przedstawicielem instytucji goszczącej, wydziału oraz studentami. Jest on integralną częścią umowy i jest podpisany przez w/w strony. Gwarantuje to uznanie i zaliczenie praktyki przez macierzysty wydział/uczelnią oraz wysoką jakość praktyki zagranicznej.

Biuro Współpracy Międzynarodowej zobowiązuje się zapoznać instytucje goszczące z zasadami prowadzenia praktyk w ramach programu Erasmus+. W trakcie trwania praktyki, koordynator będzie pozostawał w kontakcie ze studentami, jak również monitorował ich pracę dzięki regularnym raportom oraz kontaktom e-mailowym i telefonicznym.

W celu udokumentowania odbytej praktyki instytucja goszcząca oraz student będą zobowiązani do przygotowania raportu końcowego, ponadto instytucja przyjmująca wystawi studentowi referencje. Praktyka zostanie uznana dzięki punktom ECTS oraz będzie uwzględniona w suplemencie do dyplomu.

Nabór na praktyki organizowany jest przez BWM dwa razy w roku:

• w listopadzie na wyjazdy przewidziane od stycznia/lutego kolejnego roku,
• w kwietniu/maju na wyjazdy przewidziane od lipca tego samego roku.

O dokładnych datach naboru studenci będą mogli się dowiedzieć z ogłoszenia umieszczonego na stronie internetowej Współpracy Międzynarodowej SGGW oraz można również tam znaleźć szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i wymaganych dokumentów.

Kontakt
Biuro Współpracy Międzynarodowej
budynek 8, pok. 14
godziny przyjęć : poniedziałek – czwartek, godz.: 10-12 i 13-15
Joanna Żach
mail: joanna_zach@sggw.pl
tel: 22 5931051
Anna Szczurko
mail: erasmus@sggw.pl
tel: 22 59 310 51

Szkoła letnia

środa 10.12.2014

Szkoły letnie są to wakacyjne kursy naukowe przeznaczone dla studentów i odbywające się najczęściej w jednym z krajów Unii Europejskiej.
Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.
W czasie szkoły letniej będziesz miał możliwość:

• zdobyć nową wiedzę i punkty ECTS
• połączyć wiedzę teoretyczną z praktyką
• poznać pochodzących z całego świata studentów zainteresowanych tą samą tematyką
• doświadczyć nowych przeżyć w otwartym i zróżnicowanym środowisku

Ponadto do szkół letnich organizowanych przez Euroleague of Life Sciences możliwe jest dofinansowanie przez JM Rektora SGGW prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego.

SZKOŁY LETNIE W EUROPIE w 2014

Pathogens, Parasites and their Hosts, Stuttgart, Niemcy,
Protection and Integrated Land and Water Management in an Alpine Environment, Wiedeń, Austria,
Chemical, Microbiological and Sensory Analysis of Food, Praga, Czechy,
Plant Molecular Breeding to Meet the Challenges of Climate Change, Kopenhaga, Dania,
Animal Breeding and Genetics, Wageningen, Holandia,
Grazers – Environment – Product, Warszawa, Polska
Governance of Water Management: Innovations and Outcomes, Lincoln, Nowa Zelandia
Green Genetics, Wageningen, Holandia,

DOFINANSOWANIE SZKÓŁ LETNICH

Osoby zainteresowane udziałem w Szkołach Letnich mogą ubiegać się o dofinansowania na: wpisowe lub koszty pobytu lub koszty podróży. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie poparcia Dziekana Wydziału. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 1000 zł.

W celu ubiegania się o dofinansowanie należy złożyć podanie do Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej, prof. dr hab. Marka S. Szyndla.

Kontakt
Katarzyna Kowalska
katarzyna_kowalska@sggw.pl
+48 22 59 324 00

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw