Praktyki studenckie

środa 27.11.2019

Witamy wszystkich zainteresowanych (wszystkich studentów II roku) odbyciem praktyk studenckich. Informacje na tej stronie będą uzupełniane i poprawiane na bieżąco.

Niektóre informacje, np. kontaktowe i wymagania różnią się w zależności od kierunku. Gdy ma to miejsce, podajemy oba warianty: oddzielnie dla kierunku Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria.

Pozostałe, wspólne informacje podajemy tylko raz.

Kontakt

Studia stacjonarne, kierunek Informatyka i Ekonometria

dr Monika Zielińska-Sitkiewicz, pok. 3/42A, bud. 34

e-mail: monika_zielinska_sitkiewicz(at)sggw.pl

Studia stacjonarne, kierunek Informatyka

dr Krzysztof Karpio, pok.3/78A

e-mail: krzysztof_karpio(at)sggw.pl

Studia niestacjonarne

dr Joanna Kaleta, pok. 2070 (II piętro), bud. 23,

e-mail: joanna_kaleta(at)sggw.pl

Informacje o praktykach

Czas Trwania

Kierunek Informatyka i Ekonometria: 3 tygodnie

Kierunek Informatyka: 4 tygodnie

Termin

Praktyki odbywają się po II roku studiów licencjackich oraz inżynierskich. Odbycie praktyk wymagane jest do zaliczenia IV (Informatyka i Ekonometria) lub V (Informatyka) semestru studiów.

Informacje dodatkowe

Drogi Studencie, przeczytaj zanim napiszesz lub do nas przyjdziesz.

Weryfikacja pracodawcy

Przed wydaniem skierowania na praktyki pracodawca musi być zweryfikowany. Każdy zakład pracy, w którym ma odbyć się praktyka musi zostać zweryfikowany. Chodzi o sprawdzenie informacji, że dany zakład pracy zgodził się przyjąć praktykanta, wyznaczył opiekuna, podpisze regulamin praktyk i porozumienie oraz zapewni zakres prac zgodny z kompetencjami Studenta (praktyki jako hostessa lub murarz nie są akceptowalne, mimo ewentualnych kompetencji).

  1. Jeśli Student sam znalazł miejsce praktyk prosimy o dostarczenie informacji kontaktowych do siebie oraz pracodawcy celem zweryfikowania pracodawcy. Po weryfikacji Student zostanie o tym powiadomiony.
  2. Jeśli Student zgłasza się na praktyki u proponowanego przez nas pracodawcy, weryfikacj nie jest potrzebna.

Ubezpieczenie

Każdy Student odbywający praktyki musi być ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków. Opiekunowie praktyk posiadają listę Studentów posiadających takowe ubezpieczenie. Osoby, które nie są ubezpieczone muszą ubezpieczyć się we własnym zakresie i posiadać dowód ubezpieczenia. Bez takowego ubezpieczenia nie mogą otrzymać skierowania na praktyki.

Procedury

Odbywanie praktyk

1. Wybór pracodawcy (jedna z opcji)

a) Wybór z listy pracodawców, która będzie opublikowana.

b) Samodzielne wybranie pracodawcy.

– samodzielny kontakt z pracodawcą celem upewnienia się, że spełni on wymagania (patrz dział „Weryfikacja pracodawcy”).

2. Zdobycie ubezpieczenia

– upewnienie się, że jest się ubezpieczonym; lista ubezpieczonych jest w posiadaniu opiekunów, (patrz dział „Kontakt”). Informacje na temat wymagań dotyczących ubezpieczenia znajdują się w dziale „Ubezpieczenia”).

3. Weryfikacja pracodawcy (patrz dział „Weryfikacja pracodawcy”).

4. Zdobycie podpisanego przez pracodawcę „Regulaminu praktyk” oraz „Porozumienia z Uczelni?”. Oba dokumenty znajdują się w Dzienniczku Praktyk.

– Samodzielne wydrukowanie dzienniczka praktyk (patrz „Udostępnione Dokumenty”).

– Otrzymanie dzienniczka praktyk od Opiekuna.

5. Otrzymanie Skierowania na praktyki.

a. Kontakt osobisty z Opiekunem praktyk (patrz dział „Kontakt”).

b. Wymagane dokumenty:

– Potwierdzenie ubezpieczenia (patrz dział „Ubezpieczenie”);

– Posiadanie zweryfikowane pracodawcy (patrz dział „Weryfikacja pracodawcy”);

– Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (patrz dział „Ubezpieczenie”).

6. Odbycie praktyk

a. Uzyskanie podpisu pracodawcy w dzienniczku praktyk.

7. Akceptacja praktyk przez Opiekuna.

a. Kontakt osobisty z Opiekunem praktyk (patrz dział „Kontakt”).

– Uzyskanie akceptacji Opiekuna w dzienniczku praktyk.

– Uzyskanie wpisu w indeksie.

b. Wymagane dokumenty:

– podpisany przez pracodawcę dzienniczek praktyk;

– indeks, uzupełniony o informacje o praktykach.

8. Dostarczenie dokumentów do dziekanatu

a. Wymagane dokumenty:

– uzupełniony i podpisany indeks

– zaakceptowany przez Opiekuna praktyk dzienniczek praktyk

Udostępnione dokumenty

Dzienniczek praktyk

 

 

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw