Praktyki studenckie

środa 17.03.2021

Witamy wszystkich studentów II roku, zainteresowanych odbyciem Praktyk Studenckich. Informacje na tej stronie będą uzupełniane na bieżąco.

Niektóre informacje i wymagania (np. kontaktowe, czas trwania i zakończenia praktyk), różnią się w zależności od kierunku studiów. Kiedy taka sytuacja ma miejsce, podajemy je oddzielnie zarówno dla kierunku Informatyka jak i dla kierunku Informatyka i Ekonometria, także z uwzględnieniem trybu studiów w przypadku kierunku Informatyka.

Informacje wspólne dla wszystkich studentów-praktykantów podajemy tylko raz.

Kontakt do koordynatorów praktyk studenckich

Studia stacjonarne-kierunek Informatyka i Ekonometria

dr Monika Zielińska-Sitkiewicz, pok. 3/42A, bud. 34,

e-mail: monika_zielinska_sitkiewicz(at)sggw.edu.pl

Studia stacjonarne-kierunek Informatyka

dr Krzysztof Karpio, pok.3/78A, bud. 34,

e-mail: krzysztof_karpio(at)sggw.edu.pl

Studia niestacjonarne – kierunki: Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria

dr Joanna Kaleta, pok. 2070 (II piętro), bud. 23,

e-mail: joanna_kaleta(at)sggw.edu.pl

Informacje o praktykach

Czas Trwania Praktyk

Kierunek Informatyka i Ekonometria: 3 tygodnie (90 godzin)

Kierunek Informatyka: 4 tygodnie (120 godzin)

Termin zakończenia praktyk

Praktyki realizowane są na II roku studiów licencjackich oraz inżynierskich.

Prosimy o takie zaplanowanie zrealizowania praktyk, aby zdążyć zakończyć je w terminach wymaganych
przez harmonogram studiów do zaliczenia odpowiedniego semestru, to znaczy:

 • na kierunku Informatyka i Ekonometria (studia stacjonarne i niestacjonarne) – praktyki należy zakończyć przed rozliczeniem IV semestru studiów (nie później niż do 10.09),
 • na kierunku Informatyka (studia stacjonarne) – zakończenie praktyk przed rozliczeniem V semestru studiów (nie później niż 10.02),
 • na kierunku Informatyka (studia niestacjonarne) – zakończenie praktyk przed rozliczeniem VII semestru studiów (nie później niż do 10.02).

Pozostałe informacje dotyczące Praktyk Studenckich

Szanowny Studencie,
Prosimy Cię o wnikliwe zapoznanie się z poniższymi informacjami.
W dalszej części używane będą następujące określenia:
opiekun praktyk – osoba w zakładzie pracy sprawująca nadzór nad osobą odbywającą praktyki,
koordynator praktyk – osoba na uczelni, zajmująca się rozliczeniem praktyk studenckich,
student – osoba, która studiuje i odbywa praktyki;
pracodawca – osoba z zakładu pracy, w którym student może odbyć praktykę, przyjmująca praktykanta

Ubezpieczenie

Student może ubezpieczyć się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas realizowania praktyk. Uczelnia oferuje pomoc w zakresie wykupienia polisy na cały rok akademicki. Szczegółowe informacje są zamieszczone pod adresem: https://www.nnw-sggw.pl/.

Dokumenty potrzebne pracodawcy – porozumienie, skierowanie na praktyki lub umowa na praktyki

Podstawowym i niejednokrotnie jedynym dokumentem, potwierdzającym akceptację pracodawcy na przyjęcie Studenta na praktyki, jest Porozumienie pomiędzy uczelnią a pracodawcą (zamieszczone na drugiej stronie Dzienniczka Praktyk ), które powinni podpisać i podstemplować: koordynator praktyk oraz pracodawca.

Jeżeli pracodawca wymaga skierowania na praktyki, Student musi dostarczyć do koordynatora praktyk następujące informacje: numer albumu, rok studiów, kierunek, nazwę pracodawcy, termin praktyk, dane kontaktowe opiekuna praktyk, potwierdzenie o zawarciu polisy ubezpieczenia od NNW. Na skierowaniu student będzie musiał potwierdzić fakt bycia ubezpieczonym.

W przypadku, kiedy pracodawca wymaga umowy na praktyki studenckie, Student musi dostarczyć do dziekanatu odpowiednie informacje i ewentualne wymagane dokumenty (wniosek).

Zakład pracy, w którym ma odbyć się praktyka studencka, powinien zostać zweryfikowany. Chodzi o sprawdzenie informacji, że dany zakład pracy zgodził się przyjąć praktykanta, wyznaczył opiekuna, podpisze regulamin praktyk i porozumienie oraz zapewni zakres prac zgodny z kompetencjami Studenta (praktyki jako hostessa lub murarz nie są akceptowalne, mimo ewentualnych kompetencji).

Procedury związane z odbywaniem praktyk

1. Wybór i weryfikacja pracodawcy

Wyboru (tylko jednego pracodawcy) student może dokonać:

 • Na podstawie listy pracodawców, o ile takowa jest opublikowana. Polecany jest np. katalog pracodawców na stronie Biura Karier SGGW pod adresem : https://bk.sggw.pl/katalog-firm/.
 • Samodzielnie. W tym przypadku student jest zobowiązany do samodzielnego kontaktu z pracodawcą celem upewnienia się, że spełni on wymagania związane z praktyką studencką. Trzeba również dostarczyć informacje kontaktowe do siebie oraz do opiekuna praktyk, celem możliwości zweryfikowania pracodawcy przez koordynatora praktyk.
 • Akceptując wybór pracodawcy zaproponowanego przez koordynatorów praktyk. Wówczas jakakolwiek weryfikacja pracodawcy nie jest konieczna.

2. Nabycie ubezpieczenia NNW

Informacje nt. dobrowolnego ubezpieczenia NNW znajdują się w sekcji Ubezpieczenie. Student ubezpiecza się samodzielnie.

3. Odebranie od koordynatora praktyk Dzienniczka Praktyk

Student odbiera od swojego koordynatora praktyk Dzienniczek Praktyk z podpisanym i podstemplowanym przez koordynatora Porozumieniem. Terminy odbioru zostaną podane przez koordynatorów.

4. Otrzymanie skierowania na praktyki (jeżeli jest wymagane przez pracodawcę)

Jeżeli pracodawca wymaga takiego dokumentu, Student jest zobowiązany dostarczyć odpowiednie informacje koordynatorowi praktyk do dnia 1. czerwca.
Wymagane informacje znajdują w sekcji Dokumenty potrzebne pracodawcy.

UWAGA: W LIPCU I W SIERPNIU KOORDYNATORZY NIE WYSTAWIAJĄ SKIEROWAŃ NA PRAKTYKI.

5. Uzyskanie umowy na odbycie praktyki (jeżeli wymaga jej pracodawca)

Aby otrzymać umowę na odbycie praktyk, należy do 31 maja złożyć do dziekanatu wniosek. Dziekanat wystawi umowę w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

Wzór wniosku o wystawienie umowy na praktyki.

6. Realizacja praktyk

6.1 Uzyskanie poprawnie wypełnionego Dzienniczka Praktyk (tradycyjna forma zaliczania praktyk) zawierającego:

 • podpis i pieczątkę pracodawcy pod Porozumieniem;
 • wypełnioną kartę tygodniowa;
 • wypełnioną tabelę z ocenami punktowymi zdobytych kompetencji;
 • wypełnione potwierdzenie rozpoczęcia i zakończenia praktyk;
 • podpisaną przez opiekuna praktyk opinię o przebiegu praktyk, zgodną z efektami uczenia zawartymi w sylabusie, z informacją o zajmowanym stanowisku bądź z informacją nt. przydzielonego zakresu obowiązków na czas odbywania praktyk;

6.2 W przypadku, kiedy student pracuje i odbywa praktyki w zakładzie pracy, zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia z zakładu pracy, zawierającego:

 • informacje o zatrudnieniu: na jakim stanowisku pracuje Student (w przypadku braku dokładnie sprecyzowanego stanowiska-jedno zdanie nt. obowiązków, przydzielonych na czas trwania praktyki), krótka informacja o zakresie działalności pracodawcy. Natomiast w przypadku, kiedy Student odbywa staż, to powinien on być równy co najmniej wymaganemu czasowi trwania praktyki. Informacje nie mogą zawierać danych wrażliwych np. wysokość wynagrodzenia, premii itp. oraz regulaminu i zasad BHP, obowiązujących w miejscu pracy;
 • poświadczony przez pracodawcę zakres obowiązków, zgodny z kompetencjami Studenta;
 • poświadczoną przez pracodawcę opinię, zgodną z efektami uczenia zawartymi w sylabusie.

6.3 W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, potrzebne jest zaświadczenie o prowadzeniu takiej działalności, zakresie obowiązków oraz opinia zgodna z efektami uczenia zawartymi w sylabusie. Taką opinię może wystawić firma, z którą Student współpracuje w ramach swojej działalności.

7. Akceptacja praktyk przez koordynatora praktyk

7.1. Dostarczenie e-mailem skanu prawidłowo wypełnionego Dzienniczka Praktyk bądź zaświadczenia od pracodawcy z informacjami opisanymi wcześniej;

7.2. Uzyskanie od koordynatora informacji o poprawnym wypełnieniu przesłanego dokumentu;

7.3. Złożenie oryginalnego dokumentu na uczelni. Akceptowane formy dostarczenia Dzienniczka Praktyk bądź zaświadczenia od pracodawcy:

 • osobiście lub za pośrednictwem starosty roku;
 • poczta tradycyjna;

7.4. Podpisanie i podstemplowanie przez koordynatora złożonych dokumentów i dostarczenie ich do dziekanatu;

7.5. Wpisanie przez koordynatora zaliczenia praktyk w systemie ehms.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw