Współpraca z gospodarką

czwartek 12.06.2014

SGGW to wiodący w Polsce ośrodek w dziedzinie nauk o życiu i środowisku. Prowadzone na Uczelni badania koncentrują się przede wszystkim na obszarze nauk rolniczych, biologicznych oraz nauk technicznych, ekonomicznych i społecznych. SGGW w głównej mierze stawia na innowację i rozwój, dzięki czemu cieszy się uznaniem wśród praktyków gospodarczych reprezentujących sektor zarówno małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw.

W celu zacieśniania współpracy z szeroko pojętym otoczeniem społeczno-gospodarczym, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW (WZIM) podpisał z licznymi firmami dokument pod nazwą „Porozumienie o Współpracy”, w którym zaproponowano możliwe formy wzajemnego oddziaływania oraz wspólnych wyzwań dla nauki i biznesu.

Celem Porozumienia dotyczącego Współpracy z Gospodarką jest integracja środowiska naukowo-badawczego i dydaktycznego WZIM z gospodarką, a w szczególności:

podnoszenie konkurencyjności na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, poprzez wzrost innowacyjności współpracujących z WZIM przedsiębiorstw i poprawę ich pozycji konkurencyjnej;
intensyfikacja wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy WZIM a przedsiębiorstwami oraz podejmowanie inicjatyw wdrażania projektów badawczo-rozwojowych do praktyki oraz upowszechniania Wiedzy;
transfer wiedzy do praktyki;
identyfikacja potrzeb w zakresie badań, wdrożeń i szkoleń dla podmiotów związanych z innowacyjnym rozwojem oprogramowania i rozwiązań informatycznych;
identyfikacja potrzeb w zakresie badań, wdrożeń i szkoleń dla podmiotów związanych z innowacyjnym rozwojem sektora przemysłowo-rolnego;
rozwój współpracy z organizacjami pracującymi dla potrzeb rolnictwa, ubezpieczenia, instytucji finansowych, itd;
szerokie wykorzystanie potencjału intelektualnego i badawczo-rozwojowego WZIM, a w szczególności w zakresie upowszechniania wiedzy i osiągnięć naukowych;
nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z przedsiębiorstwami (instytucje, podmioty) będącymi potencjalnymi partnerami i zleceniodawcami badań i szkoleń dla WZIM (sieci współpracy);
organizowanie spotkań kooperacyjnych firm z pracownikami oraz studentami Wydziału,
transfer wiedzy oraz zacieśnianie współpracy między gospodarką (biznesem), a działalnością badawczo-rozwojową i dydaktyczną WZIM.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw