Ocena działalności naukowej

piątek 18.10.2019

W wyniku kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych przeprowadzonej w roku 2017 przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki uzyskał kategorię naukową B.

Wydział oceniany był w ramach kategorii „Jednostki niejednorodne – jednostki naukowe Uczelni” (NJNUCZ):

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/ca19d390d520ad9a37d6f2ba7c8499e4.pdf

Ocena KEJN objęła cztery kryteria:

1) osiągnięcia naukowe i twórcze;
2) potencjał naukowy;
3) praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;
4) pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

W wyniku kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych przeprowadzonej w roku 2013 przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki uzyskał kategorię naukową A.

Wydział uzyskał 10-tą lokatę pośród 93 porównywanych jednostek naukowych, w ramach kategorii nauk ekonomicznych (HS1EK):

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_09/485ab765cf1189945f7b95572d728cb0.pdf.

Ocena KEJN objęła cztery kryteria:

1) osiągnięcia naukowe i twórcze;
2) potencjał naukowy;
3) materialne efekty działalności naukowej;
4) pozostałe efekty działalności naukowej.

Wysoką pozycję na liście porównywanych jednostek naukowych Wydział zawdzięcza osiągnięciom naukowym swoich pracowników. Osiągnięcia te plasują Wydział na 5-tym miejscu pośród porównywanych jednostek.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw