Ocena programowa na kierunku Informatyka i Ekonometria

wtorek 3.12.2013

W dniach 29-30 czerwca 2013 Polska Komisja Akredytacyjna wizytowała nasz Wydziału w celu dokonania oceny programowej na kierunku Informatyka i Ekonometria.

W wyniku oceny, dnia 17.10.2013 Polska Komisja Akredytacyjna przyznała kierunkowi studiów Informatyka i Ekonometria ocenę pozytywną:

http://www.pka.edu.pl/?q=pl/oceny.

Ocena pozytywna była wynikiem spełnienia „w pełni”* następujących kryteriów oceny programowej na kierunku Informatyka i Ekonometria:

1. Koncepcja rozwoju kierunku,
2. Cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji,
3. Program studiów,
4. Zasoby kadrowe,
5. Infrastruktura dydaktyczna,
6. Prowadzenie badań naukowych,
7. System wsparcia studentów w procesie uczenia się,
8. Wewnętrzny system zapewnienia jakości.

* spełnienie kryteriów oceny programowej oceniane było w pięciostopniowej skali: niedostatecznie (2), częściowo (3), znacząco (4), w pełni (5), wyróżniająco (6).

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw