Prezentacja Wydziału

sobota 12.10.2013

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki powstał 1 stycznia 2008 roku na bazie Międzywydziałowego Studium Informatyki i Ekonometrii (późniejsza nazwa: Międzywydziałowe Studium Zastosowań Informatyki). Studium powołane zostało przez Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniu 24 stycznia 2001 roku. Celem Studium było kształcenie studentów w zakresie informatyki i ekonometrii z wykorzystaniem bazy dydaktycznej SGGW. Zajęcia prowadzone były w większości przez pracowników naukowych SGGW zajmujących się problematyką matematyczno-informatyczną, zatrudnionych w różnych jednostkach organizacyjnych Uczelni.

Uchwałą Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 26 listopada 2007 roku powołano z dniem 1 stycznia 2008 roku Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki (Faculty of Applied Informatics and Mathematics) w miejsce Międzywydziałowego Studium Informatyki i Ekonometrii. Wydział został utworzony poprzez scalenie następujących jednostek organizacyjnych SGGW:

Katedry Biometrii z Wydziału Rolnictwa i Biologii,
Katedry Zastosowań Matematyki z Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska,
Katedry Informatyki, Katedry Ekonometrii i Statystyki oraz Laboratorium Komputerowego z Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego.


Zobacz pokaz slajdów.

Obecnie Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki tworzą cztery Katedry, które realizują badania naukowe oraz prowadzą działalność dydaktyczną i upowszechnieniową. Są to: Katedra Ekonometrii i Statystyki, Katedra Informatyki, Katedra Zastosowań Informatyki oraz Katedra Zastosowań Matematyki. W ramach Katedr wyodrębnione są Zakłady Badawcze. Ponadto część struktury Wydziału stanowi Laboratorium Komputerowe zapewniające sprawne działanie sieci komputerowej obejmującej swoim zasięgiem 26 pracowni komputerowych na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki, Wydziale Leśnym, Wydziale Nauk Ekonomicznych i Wydziale Nauk Społecznych w czterech budynkach kampusu SGGW.

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki realizuje na studiach pierwszego i drugiego stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym dwa kierunki studiów: informatyka, informatyka i ekonometria. W ramach Wydziału prowadzony jest szereg studiów podyplomowych. Wydział dąży do uzyskania prawa akademickiego do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk technicznych, a w związku z tym do uruchomienia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia w zakresie informatyki. Realizowane na Wydziale programy studiów są dostosowane do obowiązujących standardów nauczania. Studenci realizują przedmioty obowiązkowe i do wyboru. Wydział prowadzi również studia drugiego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria w języku angielskim, a także zajęcia w języku angielskim w ramach oferty ogólnouczelnianej. Zgodnie z programem studiów studenci kształcą się także w ramach praktyk oraz mają możliwość skorzystania z oferty kształcenia za granicą.

Wydział zaangażowany jest poprzez prowadzenie Centrum Edukacji Multimedialnej SGGW w ciągłe rozpowszechnianie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym na Uczelni. Wydział jest również liderem Uczelni w wykorzystaniu narzędzi e-learningowych, które są coraz częściej stosowane w trakcie nauczania studentów Wydziału.

Wydział prowadzi samodzielnie oraz we współpracy z wiodącymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi badania naukowe i prace rozwojowe w naukach:

• ekonomicznych
ekonometria dynamiczna i przestrzenna;
wielowymiarowa analiza porównawcza;
teoria popytu i równowagi rynkowej;
teorii gier i sposoby skutecznego inwestowania;
modelowanie procesów pracy;
analiza procesów biznesowych;
badanie rozkładu dochodów gospodarstw domowych;
modele wprowadzania platform ICT w sektorze rolno-spożywczym w Polsce;
zastosowanie języka XML w agrobiznesie i finansach;
zastosowania baz danych i analizy danych w ekonomii i finansach;
zastosowanie internetowych systemów informatycznych w gospodarce;
zastosowania matematyki w ubezpieczeniach i finansach;
ekonofizyka;

• informatycznych
fizyczne podstawy teorii informacji;
ochrona informacji i kryptologia;
sieci komputerowe (technologie CISCO);
bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych;
komunikacja bezprzewodowa i systemy mobilne;
diagnostyka systemów analogowych;
wizja komputerowa;

• przyrodniczych
biometria;
analiza i planowanie doświadczeń;
analiza i projektowanie komputerowych systemów pomiarowych;
analiza obrazów w biologii i medycynie;
eksploracja danych w bioinformatyce;
metody sztucznej inteligencji w zastosowaniach przyrodniczych;
matematyczne zagadnienia ochrony środowiska;
analiza numeryczna i teoria optymizacji;

• matematycznych
topologia algebraiczna i różniczkowa;
teoria grup i algebra abstrakcyjna;
analiza harmoniczna;
fizyka matematyczna;
metody probabilistyczne;
statystyka wielowymiarowa;
teoria szeregów czasowych;
modelowanie krzywych i powierzchni;

• społecznych
zagadnienia dydaktyki matematyki;
wykorzystywanie systemów informatycznych w nauczaniu;
metodologia i technologia e-learningu;
metody oceny teleedukacji.

Wydział samodzielnie wydaje następujące czasopisma naukowe:

Information Systems in Management,
Quantative Methods in Economics,
Machine Graphics & Visio,

oraz organizuje a w ostatnim przypadku współorganizuje następujące konferencje naukowe:

Information Systems in Management,
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (Quantitative Methods in Economics),
Symbioza Techniki i Informatyki,
International Conference on Computer Vision and Graphics.

Od początku istnienia Wydział nawiązuje współpracę z jednostkami gospodarczymi z szeroko rozumianej dziedziny IT oraz finansów.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw