Misja Wydziału

poniedziałek 27.06.2016

Misja Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki wypływa z misji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, której Wydział jest integralną częścią, i obejmuje:

kształcenie studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej,
wychowanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowania praw człowieka,
prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych,
kształcenie i promowanie kadr naukowych,
upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, zwłaszcza z zakresu szeroko pojętych nauk informatycznych i ekonometrii,
kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy,
stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów oraz ich uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowo-badawczym,
działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw