Konkurs dla młodych naukowców

czwartek 21.04.2016

Zostaje ogłoszony konkurs na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców.

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie uzyskał dotację przeznaczoną na finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców, w wysokości 9 520 zł. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.) środki te są dzielone w trybie konkursowym.

O środki finansowe na badania w wewnętrznym trybie konkursowym mogą ubiegać się młodzi naukowcy, którzy posiadają obywatelstwo polskie, są pracownikami naukowymi Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie (podstawowe miejsce pracy).

W dniu 4 kwietnia br. Dziekan Wydziału powołał Komisję Konkursową do oceny projektów badawczych w składzie:

• dr hab. Leszek Chmielewski, prof. nadzw. SGGW – Przewodniczący
• dr hab. Ryszard Kozera, prof. nadzw. SGGW
• dr hab. Hanna Dudek, prof. nadzw. SGGW
• prof. dr hab. Jerzy Jezierski
• dr Wojciech Hyb
• dr Andrzej Jakubiec
• dr Grzegorz Koszela
• dr Dariusz Strzęciwilk
• dr Beata Jackowska Zduniak

Wnioski sporządzone według zamieszczonego poniżej wzoru (załączniki 1 i 2) należy składać w Dziekanacie WZIiM do 20 maja 2015 r. do godz. 14:00.

Regulamin wewnętrznego trybu konkursowego
Załącznik 1 (Wniosek)
Załącznik 2 (Kosztorys wstępny)
Załącznik 3 (wzór decyzji Komisji)
Załącznik 4 (wzór informacji o wynikach konkursu)
Załącznik 5 (Kosztorys)

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw