Zakład Ekonomii Matematycznej

poniedziałek 5.02.2018

Skład osobowy

  1. dr Marcin Dudziński
  2. dr inż. Diana Dziewa-Dawidczyk
  3. dr hab. Konrad Furmańczyk – Kierownik Zakładu
  4. dr inż. Alina Jóźwikowska
  5. dr Marek Kociński
  6. dr Piotr Stachura
  7. dr Olga Zajkowska

Dydaktyka
Pracownicy Zakładu Ekonomii Matematycznej prowadzą dydaktykę zarówno na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki jak i innych Wydziałach SGGW. Obejmuje ona ogólne wykłady matematyki, wykłady z analizy matematycznej, algebry liniowej z geometrią analityczną, jak również bardziej zaawansowane wykłady jak Wstęp do Analizy Wypukłej i Funkcjonalnej czy Dyskretne Układy Dynamiczne.
W kilku wersjach prowadzony był także wykład Ekonomii Matematycznej, także w jej aspektach dynamicznych. W Zakładzie powstał także podręcznik ZADANIA TESTOWE Z PODSTAW MATEMATYKI autorstwa dr dr Aliny Jóźwikowskiej i Wacławy Tempczyk.

Badania naukowe
Według słów R. G. D. Allena „ekonomia matematyczna jest matematyką stosowaną, spółką matematyki z ekonomią”. Jej głównym zadaniem jest konstruowanie modeli matematycznych zjawisk i procesów ekonomicznych dla wydobycia podstawowych prawidłowości określających zachowanie tych niezwykle złożonych obiektów badawczych, jakimi są układy gospodarcze. W tym celu posługuje się różnorodnymi narządziami matematycznymi, poczynając od algebry liniowej przez klasyczną analizę wielu zmiennych, aż do współczesnych i niezmiernie zaawansowanych działów matematyki jak topologia różniczkowa czy analiza globalna. Co ciekawe i ważne, problemy ekonomiczne wpłynęły na rozwój, a w niektórych wypadkach doprowadziły do powstania nowych działów matematyki — tu wymienić można teorię programowania liniowego czy teorię gier. Do zaliczanych do kanonu klasycznych modeli matematycznych należą teoria konsumenta i teoria produkcji czy pochodząca od Léona Walrasa i rozwijana intensywnie w drugiej połowie XX wieku teoria równowagi ogólnej w gospodarce konkurencyjnej.
W Zakładzie Ekonomii Matematycznej prowadzone są badania w zakresie dynamiki procesów ekonomicznych oraz teorii wielowartościowych odwzorowań topologicznych, będących użytecznym narzędziem do badania wielu szczegółowych zagadnień teorii równowagi.
Rozwijane są także intensywnie badania w zakresie analizy harmonicznej na przestrzeniach jednorodnych i teorii funkcji specjalnych oraz w zakresie metod numerycznych w teorii równań różniczkowych fizyki matematycznej.

Inne Informacje
Dr Wiesław Olędzki jest autorem dwóch patentów dotyczących mechaniki pojazdów i silników spalinowych.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw