Informacje dla studentów

sobota 6.12.2014

UWAGA STUDENCI

W wirtualnym dziekanacie (ehms) zostały wygenerowane zajęcia na semestr zimowy 2014/15. Prosimy o sprawdzenie poprawności zajęć (rodzaje zajęć, nazwiska prowadzących). Wszelkie niezgodności (oprócz zajęć z wychowania fizycznego, oceny do protokołu wprowadza dla całego Wydziału mgr M. Dwornikowski) należy zgłaszać do dziekanatu drogą mailową ( wzim@sggw.pl ) w terminie do 19-12-2014r.

Studenci, którzy nie zapisali się na lektorat/egzamin z języka obcego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW nie mają wystawionych protokołów. W związku z tym wpisanie ocen nie będzie możliwe. Takie osoby nie uzyskają zaliczenia semestru.

UWAGA: JĘZYKI OBCE

Wszelkie zmiany dotyczące realizacji języków obcych należy zgłaszać do dziekanatu.

Studenci, którzy znajdują się w poniższych sytuacjach:

a) zmienili grupę językową (np. z j. niemieckiego na j. rosyjski),

b) zmienili osobę prowadzącą lektorat,

c) przystępują do egzaminu z innego języka niż zaliczali lektoraty
(np. lektoraty z języka niemieckiego, egzamin z języka angielskiego),

d) kontynuują lektorat mimo oczekiwania na powtarzanie (status OP),

e) powtarzają semestr (status P),

f) wznawiają studia (status N),

g) zostali przyjęci z przeniesienia (status EN),

zobowiązani są zgłosić tę zmianę w ciągu 2 tygodni od jej zaistnienia, do dziekanatu
w formie oświadczenia (druk oświadczenia do pobrania).

Niezłożenie stosownego oświadczenia w terminie uniemożliwi wprowadzenie danych studenta do protokołu zaliczeniowego, co będzie równoważne z brakiem oceny oraz koniecznością odpłatnego powtarzania przedmiotu.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw