Zasady zamieszczania ofert pracy

sobota 19.01.2013

Informacja:

Od dnia 1 października 2011 r. zgodnie z nowym art. 118a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.), dodanym art. 1 pkt 91) ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), ogłoszenia o otwartych konkursach przeprowadzanych na stanowiska nauczycieli akademickich, zatrudnianych w wymiarze przewyższającym połowę etatu na czas określony lub nieokreślony, należy zamieszczać na poniższych stronach internetowych uczelni, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Europejskiej.

Przygotowanie druków do postępowania konkursowego:

W przypadku prowadzenia postępowania konkursowego Katedra przygotowuje następujące dokumenty do zamieszczenia na stronach www:

I. Druk na stronę www WZIiM z logo Wydziału oraz z pieczątką oraz podpisem Dziekana WZIiM, informujący o konkursie, w formie .pdf lub zeskanowanej,w wersji polskojęzycznej i angielskojęzycznej.

II. Formularz na stronę www SGGW w wersji .doc (tu można podejrzeć, jak wygląda przykładowe ogłoszenie).

III. Formularze na stronę www Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (formularze dla ogłoszeniodawców w języku polskim i angielskim znajdują się w zakładkach po prawej stronie pod adresem www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/).

IV. Formularz na stronę www Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców (tu można podejrzeć, jak wygląda przykładowe ogłoszenie).

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw