Zasady zamieszczania ofert pracy

wtorek 22.05.2018

Obowiązujące przepisy

Od dnia 1 października 2011 r. zgodnie z nowym art. 118a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym [Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.], dodanym art. 1 pkt 91) ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw [Dz. U. Nr 84, poz. 455], ogłoszenia o otwartych konkursach przeprowadzanych na stanowiska nauczycieli akademickich, zatrudnianych w wymiarze przewyższającym połowę etatu na czas określony lub nieokreślony, należy zamieszczać na stronach internetowych uczelni, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Europejskiej.

Zamieszczanie ogłoszeń

Ogłoszenia o konkursach prowadzonych na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zamieszczamy na stronach:

  1. Wydziału w polskiej i angielskiej wersji językowej – http://www.wzim.sggw.pl/wydzial/oferty-pracy/ oraz http://www.wzim.sggw.pl/en/faculty/job-offers/ ;
  2. Uczelni – http://wiadomosci.sggw.pl/ (https://intranet.sggw.pl/intranet/?q=taxonomy/term/30) ;
  3. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/ ;
  4. Komisji Europejskiej – https://euraxess.ec.europa.eu/ .

Potrzebne dokumenty

W przypadku prowadzenia postępowania konkursowego Katedra przygotowuje następujące dokumenty do zamieszczenia na stronach www:

  1. Ogłoszenie o konkursie po polsku w formacie programu Microsoft Word. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie Wydziału, Uczelni oraz jako załącznik na stronie Ministerstwa. Przykładowe pliki z ogłoszeniami znajdują się na stronie http://www.wzim.sggw.pl/wydzial/oferty-pracy/.
  2. Ogłoszenie o konkursie po angielsku, które zostanie zamieszczone na stronie Wydziału. Przykładowe pliki znajdują się na stronie http://www.wzim.sggw.pl/en/faculty/job-offers/.
  3. Plik zawierający informacje po polsku potrzebne do wypełnienia formularza na stronie Ministerstwa. Przykładowe ogłoszenia znajdują się na stronie http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/. W pliku powinny być podane m.in. słowa kluczowe.
  4. Plik zawierający informacje po angielsku potrzebne do wypełnienia formularza na stronie Komisji Europejskiej. Przykładowe ogłoszenia znajdują się na stronie https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search. Pomocny w zebraniu potrzebnych informacji może być szablon Euraxess (trzeba wypełnić pola oznaczone gwiazdkami, a pozostałe informacje można wpisać w „Additional comments” lub innych polach, które są dostępne, ale nie są wymagane).

 

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw