Zasady pracy Laboratorium Kompterowego

środa 17.03.2010

Zasady konserwacji sprzętu i oprogramowania do celów naukowo-badawczych

 1. Awarie sprzętu komputerowego i oprogramowania w pokojach nauczycielskich należy zgłaszać bezpośrednio do Kierownika Laboratorium Komputerowego.
 2. Administratorzy sieci po oględzinach zdecydują czy samodzielnie dokonają naprawy (podadzą termin usunięcia awarii), czy ma ją wykonać Dział Aparatury Naukowo-Dydaktycznej.
 3. Naprawy do DAND zgłaszają sekretariaty Katedr.
 4. Za naprawy wykonywane przez DAND i części zamienne płacą Katedry.
 5. Zakup oprogramowania i sprzętu potrzebnego do prac naukowo-badawczych dokonują Katedry.
 6. Ww. oprogramowanie i sprzęt komputerowy instalują administratorzy sieci po uprzednim zgłoszeniu z min. tygodniowym wyprzedzeniem.
 7. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do nie udostępniania uprawnień administracyjnych na pracowniczych komputerach stacjonarnych i przenośnych obsługiwanych przez Laboratorium.
 8. Pracownik w wyjątkowych przypadkach za zgodą Dziekana może uzyskać trwałe uprawnienia administracyjne, od tego momentu administratorzy nie wykonują napraw dotyczących oprogramowania.
 9. Zabrania się samodzielnej ingerencji w zainstalowany w pokojach sprzęt.
 10. Za sprzęt i oprogramowanie zainstalowane w pokojach nauczycielskich odpowiadają pracownicy

Zasady konserwacji sprzętu i oprogramowania w salach komputerowych dydaktycznych.

 1. Za sprzęt oraz oprogramowanie zainstalowane w salach komputerowych dydaktycznych odpowiada Laboratorium Komputerowe.
 2. Wszelkie awarie sprzętu i oprogramowania należy zgłaszać do Kierownika Laboratorium Komputerowego.
 3. Zabrania się samodzielnej ingerencji pracowników oraz studentów w zainstalowany w salach sprzęt i oprogramowanie, w szczególności rozłączania przewodów sieci komputerowej oraz elektrycznej, podłączania własnych urządzeń do gniazd sieci LAN, itp.
 4. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do reinstalacji oprogramowania (wszystkie dotychczasowe dane zachowane na dyskach lokalnych komputerów będą skasowane).
 5. Zgłaszanie potrzeby instalacji nowego oprogramowania do celów dydaktycznych musi być złożone pisemnie na 14 dni przed rozpoczęciem semestru akademickiego.
 6. Konieczność instalacji dodatkowego oprogramowania w trakcie semestru musi być złożona pisemnie na 14 dni przed planowanymi zajęciami.
 7. Nowe oprogramowanie będzie instalowane tylko pod warunkiem posiadania nośnika wraz z licencją.
 8. Osoba zgłaszająca konieczność instalacji nowego oprogramowania powinna w obecności administratora przetestować poprawne jego działanie na przygotowanym systemie.
 9. W przypadku, gdy wymagania techniczne zgłaszanych aplikacji przekraczają możliwości sprzętowe posiadanego przez Laboratorium sprzętu bądź powodują konflikt z zainstalowaną konfiguracją systemu, decyzję o zainstalowaniu podejmuje Dziekan.
 10. Klucze do sal komputerowych nauczyciele pobierają i zwracają do szatni.
 11. Nauczyciele biorą odpowiedzialność za sprzęt, oprogramowanie i wyposażenie sali w trakcie prowadzenia zajęć.
 12. Dyżury administratorów Laboratorium Komputerowego będą każdego dnia (poniedziałek-sobota) od godziny 830 do 1930 a w niedzielę od godziny 830 do 1600. Harmonogram pracy administratorów będzie zamieszczony na stronie Wydziału.

Zasady składania zamówień na materiały biurowe.

 1. Zamówienia na materiały biurowe należy składać do Kierownika Laboratorium Komputerowego.
 2. Zamówienia należy składać 2 razy w roku: do końca stycznia i do końca maja (nie dotyczy to pisaków do tablic).
 3. Zamówienia składane po tych terminach nie będą uwzględniane.
 4. Każdemu pracownikowi przysługuje 1 ryza papieru w semestrze płatna ze środków wydziałowych.
 5. Zamówienia na tonery do drukarek składają Katedry bezpośrednio do Działu Obsługi Ogólnej i Zaopatrzenia.
 6. Zakup tonerów finansują Katedry.
 7. Materiały biurowe mogą być dodatkowo płatne z badań własnych oraz grantów.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw