Regulamin korzystania z sal komputerowych

środa 17.03.2010

Pracownie dydaktyczne są przeznaczone dla studentów i pracowników SGGW.

 1. W czasie zajęć ze studentami za salę odpowiada nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia, który po ich zakończeniu przekazuje salę kolejnemu nauczycielowi lub pracownikowi naukowo-technicznemu.
 2. Studenci mogą wykonywać prace własne tylko w czasie na to wyznaczonym.
 3. Podczas pracy własnej studentów za salę odpowiada i pomocy udziela pracownik naukowo-techniczny.

Regulamin

 1. Korzystający są zobowiązani do zapoznania się z treścią i bezwzględnym przestrzeganiem Zarządzenia Rektora SGGW nr 4/99 wraz z Regulaminem Ogólnouczelnianej Sieci Komputerowej.
 2. Z laboratorium komputerowego mogą korzystać pracownicy i studenci SGGW.
 3. Korzystanie z laboratorium jest możliwe jedynie pod opieką osoby dyżurującej.
 4. Korzystający z laboratorium są zobowiązani do okazania osobie dyżurującej legitymacji studenckiej.
 5. Korzystający z laboratorium są zobowiązani do podporządkowania się ustnym poleceniom osoby dyżurującej.
 6. Korzystający są zobowiązani do troski o sprzęt komputerowy i zachowanie porządku w pracowni.
 7. Wszelkie zauważone awarie techniczne należy bezzwłocznie zgłaszać osobie dyżurującej.
 8. Korzystający są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do jego bezwzględnego przestrzegania.

Nie należy samowolnie:

 • przemieszczać komputerów i drukarek,
 • zmieniać trybu pracy monitora,
 • przełączać drukarek,
 • wprowadzać zmian w systemie operacyjnym,
 • instalować własnego oprogramowania.

Jest rzeczą oczywistą, że w salach komputerowych:

 • Nie pijemy, nie jemy,
 • Głośno nie rozmawiamy,
 • Zewnętrzne okrycia pozostawiamy w szatni,
 • Pozostawiamy po sobie porządek w sali.

Regulamin korzystania z pracowni pracy własnej

 1. Z pracowni pracy własnej mogą korzystać pracownicy i studenci SGGW.
 1. Studenci mogą wykonywać prace własne tylko w czasie do tego wyznaczonym.
 1. Podczas pracy własnej studentów za salę odpowiada i pomocy udziela pracownik naukowo-techniczny.
 1. Korzystający z pracowni są zobowiązani do okazania osobie dyżurującej legitymacji studenckiej.
 2. Korzystający z pracowni są zobowiązani do podporządkowania się ustnym poleceniom osoby dyżurującej.
 3. Korzystający są zobowiązani do troski o sprzęt komputerowy i zachowanie porządku w pracowni.
 4. Wszelkie zauważone awarie techniczne należy bezzwłocznie zgłaszać osobie dyżurującej.
 5. Korzystający są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do jego bezwzględnego przestrzegania.

Nie należy samowolnie:

 • odłączać i przemieszczać komputerów,
 • podłączać własnego sprzętu komputerowego (np. notebooków),
 • zmieniać trybu pracy monitora,
 • wprowadzać zmian w systemie operacyjnym,
 • instalować własnego oprogramowania.

Jest rzeczą oczywistą, że w salach komputerowych:

 • nie pijemy napojów, nie jemy,
 • głośno nie rozmawiamy,
 • zewnętrzne okrycia pozostawiamy w szatni,
 • pozostawiamy po sobie porządek w sali.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw