Zakład Biometrii (archiwum)

środa 10.03.2010
Zakład Biometrii od 1 stycznia 2009 znajduje się w strukturach Katedry Ekonometrii i Statystyki
Skład osobowy:

Badania naukowe

Pracownicy zakładu prowadzą badania naukowe w zakresie zastosowań statystyki i metod matematycznych w naukach przyrodniczych. Prace badawcze nastawione są szczególnie na wykorzystanie narzędzi statystycznych i matematycznych w analizie danych pochodzenia eksperymentalnego. Szczegółowe zainteresowania pracowników zakładu dotyczą:
* Zastosowań wielowymiarowych metod klasyfikacyjnych w badaniu różnorodności genotypowej i fenotypowej kolekcji zasobów genowych roślin
* Zastosowań metod wielowymiarowych statystyki w badaniach sensorycznych i konsumenckich
* Zastosowań uogólnionych modeli liniowych w ekologii zwierzyny leśnej
* Modelowania matematycznego rozwoju populacji
* Modelowania matematycznego wzrostu roślin

Większość publikacji pracowników Zakładu Biometrii powstaje jako wynik współpracy z pracownikami innych Wydziałów SGGW oraz Instytutów Badawczych, takich jak:
* Instytut Badawczy Leśnictwa
* Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
* Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, UP w Lublinie
* Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
* Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW
* Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW
* Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

Dydaktyka

Pracownicy zakładu prowadzą zajęcia na następujących kierunkach studiów: Biotechnologia, Informatyka, Informatyka i Ekonometria, Nauki o Żywności, Ogrodnictwo oraz Towaroznawstwo. Tematyka zajęć obejmuje: informatykę stosowaną, matematykę stosowaną, statystykę i planowanie eksperymentu, statystyczną kontrolę jakości, metody numeryczne oraz programowanie w Visual Basicu i Matlabie.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw