Ocena programowa

środa 20.11.2019

Ocena programowa na kierunku Informatyka i Ekonometria 2019/20

W najbliższym czasie oczekujemy ponownej wizytacji naszego Wydziału w celu dokonania oceny programowej na kierunku Informatyka i Ekonometria.

Raport samooceny kierunku

Ocena programowa na kierunku Informatyka

W dniach 08-09 listopada 2017 Polska Komisja Akredytacyjna wizytowała nasz Wydział w celu dokonania oceny programowej na kierunku Informatyka.

W wyniku oceny, dnia 25.01.2018 Polska Komisja Akredytacyjna przyznała kierunkowi studiów Informatyka ocenę pozytywną:

Ocena pozytywna była wynikiem spełnienia „w pełni”* następujących kryteriów oceny programowej na kierunku Informatyka:

  1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni,
  2. Program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia,
  3. Skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia,
  4. Kadra prowadząca proces kształcenia,
  5. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia,
  6. Umiędzynarodowienie procesu kształcenia,
  7. Infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia,
  8. Opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia.

* spełnienie kryteriów oceny programowej oceniane było w pięciostopniowej skali: negatywnie, częściowo, zadowalająco, w pełni, wyróżniająco.

Ocena programowa na kierunku Informatyka i Ekonometria

W dniach 29-30 czerwca 2013 Polska Komisja Akredytacyjna wizytowała nasz Wydziału w celu dokonania oceny programowej na kierunku Informatyka i Ekonometria.

W wyniku oceny, dnia 17.10.2013 Polska Komisja Akredytacyjna przyznała kierunkowi studiów Informatyka i Ekonometria ocenę pozytywną:

http://www.pka.edu.pl/?q=pl/oceny.

Ocena pozytywna była wynikiem spełnienia „w pełni”* następujących kryteriów oceny programowej na kierunku Informatyka i Ekonometria:

1. Koncepcja rozwoju kierunku,
2. Cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji,
3. Program studiów,
4. Zasoby kadrowe,
5. Infrastruktura dydaktyczna,
6. Prowadzenie badań naukowych,
7. System wsparcia studentów w procesie uczenia się,
8. Wewnętrzny system zapewnienia jakości.

* spełnienie kryteriów oceny programowej oceniane było w pięciostopniowej skali: niedostatecznie (2), częściowo (3), znacząco (4), w pełni (5), wyróżniająco (6).

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw