Seminaria KZM

piątek 9.06.2017

Ostatnie spotkanie seminaryjne Katedry Zastosowań Matematyki przed wakacjami.
W planie mamy dwa referaty.

Pierwszy referat 12.06.2017, godz. 11.15, sala 3/8 bud.34

dr Anna Kedziak, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Szkoła Nauk Ścisłych, UKSW

Temat: „Wielokryterialne podejmowanie decyzji w warunkach niepewności na przykładzie metody TOPSIS

Streszczenie

Technika obliczania odległości do rozwiązania idealnego (TOPSIS) jest jedną z najbardziej znanych klasycznych metod wielokryterialnego podejmowania decyzji (MCDM). W klasycznej metodzie TOPSIS wartości i wagi kryteriów są zwykłymi liczbami. Czasami jednak rozwiązanie zagadnienia dokładnego wyznaczenia wartości kryteriów jest trudne, dlatego w konsekwencji ich wartości są przedstawione w postaci przedziałów lub liczb rozmytych. W prezentacji zostaną przedstawione podejścia do rozwiązywania problemów MCDM przy użyciu metody TOPSIS w warunkach niepewności.

Drugi referat: 12.06.2017, godz. 13.15, sala 3/14 bud.34

dr Rafik Nafkha, KI WZIM

Temat: „Modelowanie rozmyte do estymacji obciążeń szczytowych w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych

Streszczenie

Analiza stanu systemu elektroenergetycznego dokonana na podstawie nieaktualnych lub błędnych informacji może prowadzić do podjęcia decyzji znacznie odbiegających od optymalnych. Dogodnym narzędziem matematycznym pozwalającym opisać niepewność i niedokładność danych wejściowych oraz relacje między nimi jest teoria zbiorów rozmytych. Prezentacja przedstawia możliwość zastosowania modelowania rozmytego do estymacji obciążeń szczytowych w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw