Wnioski o warunkowy wpis na kolejny semestr lub powtarzanie semestru

poniedziałek 3.03.2014

Drodzy Studenci,

Przypominam, że według Regulaminu studiów w SGGW

VII. Powtarzanie zajęć

§22

1. Student, który nie uzyskał określonej w programie dla danego okresu studiów wymaganej liczby punktów ECTS, może – na swój pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni po zakończeniu poprawkowej sesji zaliczeniowej – uzyskać zgodę na warunkowy wpis na semestr kolejny, o ile dotychczasowy skumulowany deficyt punktów ECTS nie przekracza:

1) 10 punktów ECTS – dla studentów I roku;
2) 12 punktów ECTS – dla studentów kolejnych lat.

3. Jeśli deficyt określony w ust. 1 jest wyższy, student może wnioskować o powtarzanie semestru, przy czym nie dotyczy to semestru pierwszego. Pisemny wniosek w tej sprawie student składa w ciągu 7 dni od zakończenia poprawkowej sesji zaliczeniowej.

Sesja poprawkowa zakończyła się dnia 28 lutego. Od dnia dzisiejszego powinni Państwo składać wnioski. Terminem ostatecznym składania wniosków jest 10 marca, godzina 12-ta.

Osoby, które nie złożą wniosków w terminie, a nie mają zaliczonego „na czysto” semestru, zostaną skreślone z listy studentów.

Z poważaniem,

dr Paweł Jankowski
Prodziekan d.s. Dydaktyki

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw