Nagrody dla mgr. Krzysztofa Gajowniczka, promotora dr. inż. Tomasza Ząbkowskiego oraz Wydziału

czwartek 27.06.2013

Firma Statsoft zaprasza wszystkich pracowników i studentów SGGW do skorzystania z dodatkowego programu STATISTICA Zestaw PLUS (w ramach akademickiej licencji Site License na oprogramowanie STATISTICA).

Jest to program zawierający bogaty zestaw specjalistycznych narzędzi i metod analizy danych, obejmujących m.in. analizę braków danych, kreator reguł poprawności danych, krzywe ROC, metaanalizę, metaregresję, kreator regresji logistycznej, analizę conjoint oraz szereg innych narzędzi przydatnych w codziennej pracy analityka. Opis funkcjonalności tego programu można znaleźć na stronie www.statsoft.pl/products/statistica-plus.html.

Dodatkowy moduł STATISTICA Zestaw PLUS będzie dostępny do końca ważności obecnej licencji Site License na STATISTICA (czyli do 31 marca 2014 r.).

Program został udostępniony w ramach nagrody w organizowanym przez StatSoft Polska konkursie na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach STATISTICA i STATISTICA Data Miner (www.statsoft.pl/konkurs/konkurs_wst.html). W ostatniej edycji konkursu w kategorii prac magisterskich jedną z dwóch najwyżej ocenionych prac była praca pt. „Modelowanie rezygnacji klientów telefonii komórkowej z wykorzystaniem technik data mining” obroniona przez mgr. Krzysztofa Gajowniczka napisana pod kierunkiem dr. inż. Tomasza Ząbkowskiego na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW. Oprócz nagród dla autora i promotora w konkursie przewidziana jest także nagroda dla Wydziału, którą jest właśnie rozszerzenie ogólnouczelnianej licencji na STATISTICA o dodatkowy moduł STATISTICA Zestaw PLUS.

Szczegóły, jak korzystać z oprogramowania Statistica są dostępne na uczelnianej stronie http://ci.sggw.pl/?q=node/16.

Na stronie www.statsoft.pl/konkurs/konkurs_wst.html. znajdują się informacje na temat kolejnej edycji konkursu.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw