Katedra Zastosowań Matematyki

piątek 7.12.2018

Katedra Zastosowań Matematyki

Kierownik Katedry

dr Adam Przeździecki

Sekretariat

Magdalena Magnuszewska
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
pokój 3/41, budynek 34
tel. 22 59 37 222
e-mail: magdalena_magnuszewska(at)sggw.pl

Pracownicy naukowi

 1. dr Marcin Dudziński
 2. dr inż. Diana Dziewa-Dawidczyk
 3. dr hab. Konrad Furmańczyk
 4. dr hab. Maciej Janowicz
 5. prof. dr hab. Jerzy Jezierski
 6. dr inż. Alina Jóźwikowska
 7. dr Joanna Kaleta
 8. dr Helena Kazieko
 9. dr Lucyna Kazieko
 10. dr Marek Kociński
 11. mgr Jan Krupa
 12. mgr Krystyna Małachowska
 13. dr Wiesław Olędzki
 14. dr Adam Przeździecki
 15. dr Piotr Stachura
 16. dr Włodzimierz Wojas
 17. dr Olga Zajkowska

Emerytowani pracownicy

 1. dr Aleksandra Ignar
 2. dr hab. Aleksander Strasburger, prof. SGGW
 3. dr Wacława Tempczyk
 4. dr Maria Wesołowska
 5. dr Andrzej Zieliński

Struktura Katedry

Katedra Zastosowań Matematyki jest podzielona na dwa Zakłady:

Dydaktyka

Działalność Katedry Zastosowań Matematyki w zakresie dydaktyki poświęcona jest dziedzinie o ogromnym znaczeniu, sięgającym daleko poza bezpośredni obręb uczelni, jaką jest nauczanie matematyki. Matematyka jest czynnikiem kulturotwórczym i cywilizacyjnym o znaczeniu nieporównywalnym do żadnej z nauk szczegółowych, o czym dobitnie przekonuje nas jej obecność, jawna czy ukryta, w każdej dziedzinie życia codziennego. Dobra znajomość matematyki i umiejętność użycia jej narzędzi w problemach napotykanych w pracy zawodowej jest dla większości absolwentów naszej uczelni składnikiem wykształcenia silnie zwiększającym ich konkurencyjność na rynku pracy. Dlatego tak ważne jest przekazanie i utrwalenie podstawowej wiedzy w zakresie matematyki i jej nauk pokrewnych absolwentom naszej uczelni. Realizacji tego celu poświęcone są wieloletnie starania pracowników Katedry.

Pracownicy Katedry Zastosowań Matematyki prowadzą zajęcia z matematyki i statystyki na różnych Wydziałach SGGW oraz na studiach międzywydziałowych, na wszystkich trzech stopniach kształcenia, łącznie na 24 kierunkach studiów spośród 28 prowadzonych w SGGW. W zależności od kierunku są to kursy jedno-, dwu- lub trzy-semestralne, dla których opracowano nowoczesne programy nauczania dostosowane do aktualnych standardów. W wielu wypadkach także i podręczniki dostosowane do tych wykładów zostały napisane przez pracowników Katedry. Tutaj także powstaje wiele publikacji dydaktycznych poświęconych metodyce nauczania matematyki na kierunkach realizowanych w uczelni przyrodniczej.

Badania Naukowe

Badania naukowe w Katedrze Zastosowań Matematyki są skoncentrowane wokół kilku zakresów badawczych powiązanych ze sobą i z tematami realizowanymi w innych jednostkach uczelni. Obejmują one zarówno badania podstawowe jak też zastosowania matematyki. W obrębie badań podstawowych reprezentowane są następujące dziedziny: topologia algebraiczna i różniczkowa, analiza harmoniczna, fizyka matematyczna, metody probabilistyczne, teoria grup i algebra abstrakcyjna. W zakresie metod probabilistycznych zainteresowania badawcze obejmują szerokie spektrum zagadnień wyrastających ze statystycznych i biometrycznych metod w inżynierii rolnej, analizie i planowaniu doświadczeń, teorii szeregów czasowych, matematycznych zagadnień ochrony środowiska i zastosowań w ubezpieczeniach i finansach. Wiele uwagi poświęcone jest analizie numerycznej i teorii optymizacji, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w inżynierii środowiska i produkcji rolnej oraz numerycznemu modelowaniu zagadnień mechaniki cieczy, materiałów porowatych i elektronicznych. W naturalny sposób w kręgu zainteresowania pojawiają się również zagadnienia dydaktyki matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki uczelni rolniczej.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw