Informatyka i Ekonometria

poniedziałek 13.06.2016

Drodzy Kandydaci,

Zapraszamy do naboru na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria.

O studiach

Początek zajęć – semestr zimowy 2016/17 – październik 2016 r.

Czas trwania studiów – 2 lata / 4 semestry.

Uzyskany tytuł – magister.

Charakterystyka – kierunek przygotowuje specjalistów do analizy i modelowania zjawisk ekonomicznych; student zapoznawany jest z matematycznymi podstawami ekonomii oraz jej praktycznymi aspektami; jego wiedza uzupełniana jest umiejętnościami praktycznej obsługi szerokiej gamy narzędzi statystycznych i obliczeniowych; kierunek kształci również pod względem kompetencji informatycznych, wliczając w to programowanie oraz jego wykorzystanie do obliczeń w ekonomii.

Elementy programu studiów – modelowanie i optymalizacja procesów gospodarczych, metody aktuarialne, ekonometria dynamiczna i finansowa, teoria prognozy i symulacji, wielowymiarowa analiza danych, teoria ryzyka, inżynieria oprogramowania, sieci komputerowe, systemy informacyjne zarządzania.

Sylwetka absolwenta – absolwent posiada gruntowną wiedzę z ekonometrii, metod obliczeniowych w ekonomii; opanowuje podstawy metod aktuarialnych i zagadnień rynku ubezpieczeń; posiada także praktyczne umiejętności analizy, modelowania i optymalizacji procesów gospodarczych; jego kompetencje obejmują również znajomość technik komputerowych, takich jak programowanie, projektowanie systemów informatycznych, znajomość algorytmów i baz danych, a także wykorzystanie ich w badaniach ekonomicznych i zarządzaniu.

Perspektywy zawodowe – absolwenci mogą być zatrudnieni w działach analiz banków oraz firm doradztwa finansowego, biurach maklerskich, administracji państwowej i samorządowej, ośrodkach przetwarzania informacji rolniczej na potrzeby wspólnej polityki rolnej UE, zarządach przedsiębiorstw i organizacji działających w sektorze gospodarki żywnościowej, funduszach inwestycyjnych i powierniczych towarzystw ubezpieczeniowych, firmach komputerowych, placówkach naukowo-badawczych.

Kwalifikacja

Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria jest dyplom LICENCJATA lub INŻYNIERA studiów I stopnia jednego z kierunków:

informatyka i ekonometria,
informatyka,
ekonomia,
finanse i rachunkowość,
logistyka,
dyplom innego kierunku, jeśli rozbieżności pomiędzy programami kierunku ukończonego a kierunku Informatyka i Ekonometria nie przekraczają 30 punktów ECTS.

Kwalifikacja przeprowadzana jest na podstawie średnich ze studiów I stopnia (nie przeprowadzamy testu).

Przewidywana liczba miejsc wynosi:

studia stacjonarne – 90,
studia niestacjonarne – 60.

Rekrutacja

Informacje dla kandydatów na studia w SGGW w roku akademickim 2016/17 umieszczone są na stronie
http://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja.

Rejestracja

Rejestracja na kierunek Informatyka i Ekonometria zostanie przeprowadzona w Systemie Obsługi Kandydatów:
http://sok.sggw.pl/.

Rejestracja NIE WYMAGA ukończenia studiów I stopnia i zdania egzaminu licencjackiego lub inżynierskiego.

Kalendarium rekrutacji

Dokładne kalendarium rekrutacji jest przedstawione na stronie:
http://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/studia-ii-stopnia/kalendarium.

 

Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na nasze studia,

dr Paweł Jankowski
Prodziekan ds. Dydaktyki
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, SGGW w Warszawie

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw