Polityka jakości kształcenia WZIM

Polityka jakości kształcenia Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie

sobota 12.12.2015

Polityka jakości kształcenia Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW powstała w oparciu o przepisy prawa, wewnętrzne regulacje SGGW oraz rekomendacje zawarte w Standardach i Wskazówkach dotyczących jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego ENQA i jest zgodna ze Strategią Rozwoju Wydziału.

Jakość kształcenia jest kluczowym elementem naszego działania i wyraża się w przyjętej misji i wizji Wydziału. Prowadzenie badań naukowych, umiędzynarodowienie działalności oraz budowanie relacji w środowisku społeczno-gospodarczym wspierają proces kształcenie na Wydziale w sposób komplementarny i synergiczny.

Celem głównym procesu kształcenia na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studiach podyplomowych jest zapewnienie edukacji najwyższej jakości, tak aby nasi absolwenci:

• uzyskali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne na najwyższym poziomie;
• byli przygotowani do wyzwań współczesnego świata oraz potrzeb i oczekiwań rynku pracy.

Projakościowa działalność Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie obejmuje:

• zapewnianie spójności programów kształcenia realizowanych na prowadzonych kierunkach z Krajowymi Ramami Kwalifikacji;
• doskonalenie programów kształcenia;
• poszerzanie i aktualizację oferty edukacyjnej zgodnie z potrzebami rynku pracy;
• zapewnianie wysokiego poziomu merytorycznego i dydaktycznego kadry akademickiej;
• promowanie rozwoju kadry naukowej;
• rozwój współpracy z wiodącymi ośrodkami krajowymi;
• rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych oraz kontaktów i wymiany międzynarodowej kadry i studentów z uczelniami zagranicznymi;
• monitorowanie i analizę procesu kształcenia, w tym weryfikację i walidację efektów kształcenia, ocenę jakości programów studiów, ocenę jakości metod i warunków prowadzenia zajęć;
• cykliczne badania jakości kształcenia wśród studentów z wykorzystaniem systemu ogólnouczelnianego;
• monitorowanie losów zawodowych absolwentów we współpracy z systemu ogólnouczelnianym;
• włączenie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w doskonalenie i ocenę jakości kształcenia na Wydziale;
• modernizowanie infrastruktury dydaktycznej.

Jakość kształcenia na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW wdrażana jest za pomocą Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia spójnego z Systemem ogólnouczelnianym i podlega okresowym przeglądom.

Za zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia odpowiedzialni są wszyscy członkowie społeczności Wydziału: władze, pracownicy naukowi, dydaktyczni, techniczni i administracyjni, oraz studenci.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw