Seminarium KZI

czwartek 8.02.2018

Seminarium dnia 12.02.2018 s. 3/85 godz. 13:15.

dr Zbigniew Gomółka
Katedra Inżynierii Komputerowej,
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,
Uniwersytet Rzeszowski

„Wykorzystanie pochodnej ułamkowego rzędu w sieciach neuronowych”

Celem przeprowadzonych badań było wykorzystanie mechanizmu pochodnej ułamkowego rzędu do projektowania sieci neuronowych typu feed-forward oraz funkcji przejścia pojedynczych neuronów opisywanych pochodną niecałkowitego rzędu. Wykorzystany mechanizm pozwala na płynny dobór kształtu funkcji przejścia a w konsekwencji pozwala zmieniać dynamikę poszczególnych neuronów bez potrzeby ingerowania w ich kod źródłowy. Na podstawie przeprowadzonych symulacji sformułowano wnioski, że dokładność dyskretnej aproksymacji pochodnej ma kluczowy wpływ na dokładność pracy badanej sieci neuronowej. Możliwe jest skonstruowanie algorytmu realizującego wsteczną propagację błędu dla pewnej klasy zadań wejściowych z wykorzystaniem pochodnej ułamkowego rzędu.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw