Seminarium WZIM SGGW

piątek 12.05.2017

15.05.2017, godzina 13.15, sala 3/40 bud.34 odbędzie się seminarium Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki z cyklu „Spotkań im. Jerzego Spławy-Neymana”, na którym referat wygłosi prof. UKSW, dr hab. Mirosław Kurkowski.

Tytuł: Weryfikacja własności protokołów zabezpieczających w sieciach komputerowych.

Abstrakt:
Narzędziami wykorzystującymi techniki kryptograficzne do osiągania celów bezpieczeństwa w sieciach komputerowych są tzw. protokoły zabezpieczające (ang. security protocols). Protokoły te stanowią podklasę klasy protokołów komunikacyjnych ogólnego przeznaczenia. W 1978 roku Needham i Schroeder próbując rozwiązać problemy związane z uwierzytelnianiem stron w sieciach oraz zapewnieniem poufności przesyłanych danych zaproponowali kilka algorytmów współbieżnych (protokołów) mających za zadanie osiągniecie założonych ww. celów bezpieczeństwa. Algorytmy te i im podobne szybko zaczęto stosować w praktyce. Przez następne lata powstało wiele protokołów zabezpieczających realizujących różne cele w sieciach komputerowych. Niestety z biegiem lat w wielu przypadkach odkryto, ze algorytmy te można oszukać i w ogólności nie zapewniają pożądanego poziomu zabezpieczeń. Proste wydawałoby się konstrukcje protokołów są podatne na różnego rodzaju ataki najłagodniej mówiąc złośliwego użytkownika nazywanego tutaj Intruzem. Niezbędne stało się zatem opracowywanie metod weryfikacji poprawności protokołów. W referacie przedstawię pokrótce tło problemu oraz kilka metod weryfikacji protokołów opracowanych i wdrożonych na świecie. Główną częścią referatu będzie prezentacja moich wyników na ten temat.

Serdecznie zapraszamy
dr Konrad Furmańczyk i dr Olga Zajkowska

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw