Seminarium KI

środa 2.11.2016

Zapraszamy wszystkich na seminarium Katedry Informatyki w poniedziałek 7 listopada o godz. 12:15 w sali 3/40. Na seminarium mgr Grzegorz Ostrek wygłosi referat „Falkowe metody estymacji zmian ukrytych w diagnostyce obrazowej wczesnego udaru mózgu”, w którym przedstawione zostaną wyniki rozprawy doktorskiej.

Skrót prezentacji
Diagnostyka obrazowa odgrywa ważną rolę w rozpoznaniu ostrego udaru mózgu. Ma ona jednak istotne ograniczenia. W większości przypadków udar niedokrwienny powodowany jest zaburzeniami krążenia, które skutkują deficytem ukrwienia prowadzącym do śmierci komórek mózgu. Czułość rozpoznania objawów choroby w ciągu pierwszych 6 godzin od wystąpienia objawów, na podstawie stosowanego z wyboru obrazowania tomografii komputerowej, jest niska. Zastosowanie innych technik takich jak rezonans magnetyczny lub badania perfuzyjne również limitowane jest dostępnością, kosztami oraz występującymi przeciwwskazania u niektórych chorych. Jedną z koncepcji jest wykorzystanie danych klinicznych w analizie i klasyfikacji obrazów, chociaż wciąż niejasny jest schemat ich normalizacji oraz integracja we wspólnym modelu różnicującym. Referowana praca dotyczy metod skutecznego rozpoznania niedokrwiennego udaru mózgu na podstawie przetwarzania i analizy obrazów tomografii komputerowej. Efektem są algorytmy i realizacje poprawy percepcji ukrytych objawów udaru, a także algorytmy automatycznej detekcji i rozpoznania podejrzanych zmian chorobowych. Trudności dotyczące obiektywnej oceny efektów przetwarzania i analizy skłoniły autora do poszukiwania metod umożliwiających porównanie uzyskiwanych efektów. Przedstawiono propozycję obiektywizowanych miar oceny efektywności poprawy percepcji, z wykorzystaniem których sprawdzono i optymalizowano metody weryfikowane w testach klinicznych. Eksperymenty przeprowadzone z udziałem radiologów udowodniły, że proponowane algorytmy nieliniowego przetwarzania obrazów i poprawy percepcji stanową użyteczną klinicznie formę wspomagania diagnostyki. Zaproponowany algorytm automatycznego rozpoznania zmian niedokrwiennych wykorzystuje zarówno cechy obrazowe TK, jak też wybrane dane kliniczne. Uzyskana efektywność rozpoznania jest porównywalna do wyników osiąganych przez ekspertów.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw