Seminarium KZM

czwartek 22.10.2015

Katedra Zastosowań Matematyki zaprasza na referat w ramach Seminarium KZM.

Termin i miejsce referatu: 26.10.2015 r. (pon.), g. 12:15, s. 3/8, b. 34.

Prelegent: Olga Zajkowska (SGGW).

Tytuł referatu: „Wpływ produkcji i podziału ról w gospodarstwach domowych oraz instytucji rynku” (podczas referatu omówiona zostanie praca doktorska autorki referatu).

Streszczenie referatu
Współczesne trendy demograficzne kreują potrzebę wzrostu dwóch przeciwstawnych wielkości: dzietności oraz aktywności zawodowej kobiet, generując konflikt praca-życie. Celem pracy jest analiza zależności między tymi obszarami. Praca składa się z 4 badań wykorzystujących modelowanie mikroekonometryczne, oparte na przekrojowych reprezentatywnych badaniach ankietowych: EVS, Eurobarometr, ESS i Diagnoza Społeczna. Poddano weryfikacji 5 hipotez. Decyzje o urodzeniu pierwszego i drugiego dziecka warunkowane są przez odmienne czynniki. Zaangażowanie czasowe w aktywność zawodową oraz czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego są współzależne. Partnerzy nie specjalizują się w pracy zawodowej albo w produkcji dóbr i usług w ich gospodarstwie domowym. Elastyczne formy zatrudnienia nie służą polskim matkom w godzeniu ról zawodowych i rodzinnych. Kobiety nie są skłonne pracować za niższe wynagrodzenie niż mężczyźni w zamian za charakterystyki zatrudnienia ułatwiające godzenie tych ról.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw