UWAGA – JĘZYKI OBCE!

wtorek 6.10.2015

Studenci, którzy nie zapisali się na lektorat/egzamin z języka obcego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW nie będą mieli wystawionych protokołów. W związku z tym wpisanie ocen nie będzie możliwe. Takie osoby nie uzyskają zaliczenia semestru.

Wszelkie zmiany dotyczące realizacji języków obcych należy zgłaszać do dziekanatu w formie pisemnej.

Studenci, którzy znajdują się w poniższych sytuacjach:

a) zmienili grupę językową (np. z języka niemieckiego na język rosyjski),
b) zmienili osobę prowadzącą lektorat,
c) przystępują do egzaminu z innego języka niż zaliczali lektoraty (np. lektoraty z języka niemieckiego, egzamin z języka angielskiego),
d) kontynuują lektorat mimo oczekiwania na powtarzanie semestru (status OP),
e) powtarzają semestr (status P),
f) wznawiają studia (status N),
g) zostali przyjęci z przeniesienia (status EN),

zobowiązani są zgłosić tę zmianę w ciągu 2 tygodni od jej zaistnienia, do dziekanatu w formie oświadczenia (druk oświadczenia do pobrania na stronie dziekanatu).

Niezłożenie stosownego oświadczenia w terminie, uniemożliwi wprowadzenie danych studenta do protokołu zaliczeniowego, co będzie równoważne z brakiem oceny oraz koniecznością odpłatnego powtarzania przedmiotu.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw