Zasady regulujące przystąpienie do obowiązkowego pisemnego egzaminu końcowego z języka obcego

środa 22.04.2015

Zasady regulujące przystąpienie do obowiązkowego pisemnego egzaminu końcowego z języka obcego dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/15

1. Egzaminy końcowe odbywają się cztery razy w roku. Dokładne daty egzaminów w danym roku akademickim podawane są do wiadomości w październiku.

2. Podstawa podejścia do egzaminu:

a) na studiach stacjonarnych: zaliczenie dwóch semestrów nauki języka obcego (Turystyka i Rekreacja – 3 semestry)
b) na studiach wieczorowych i zaocznych: zaliczenie pełnej liczby semestrów, ustalonej przez Radę Wydziału.

3. Studentowi przysługuje prawo do trzykrotnego przystąpienia do egzaminu w kolejnych, następujących po sobie terminach:

a) dla studentów, którzy kończą lektorat w semestrze zimowym

• sesja zimowa I – 3.02.2015 r.
• sesja zimowa II – 18.02.2015 r.
• sesja letnia – 30.06.2015 r.

b) dla studentów, którzy kończą lektorat w semestrze letnim

• sesja letnia – 30.06.2015 r.
• sesja jesienna – 11.09.2015 r.
• sesja zimowa – styczeń 2016 r.

4. Zapisy na egzamin:

a) student może przystąpić do egzaminu końcowego z dowolnie wybranego języka spośród czterech proponowanych przez Studium niezależnie od lektoratu w którym brał udział. Zmianę należy zgłosić w sekretariacie SPNJO oraz w swoim dziekanacie.
b) po zaliczeniu ostatniego semestru nauki języka w regulaminowym terminie student jest automatycznie zapisany na najbliższy egzamin. Jest to zarazem pierwszy obowiązkowy termin.
c) student, który nie zdał egzaminu jest automatycznie zapisany na następny najbliższy termin. (Dotyczy tylko i wyłącznie trzech pierwszych terminów po ukończeniu obowiązkowego lektoratu z języka).
d) student dysponujący dokumentem usprawiedliwiającym jego nieobecność na egzaminie winien okazać dokument w sekretariacie SPNJO, w terminie do 30 dni od daty egzaminu i wówczas zostanie zapisany na najbliższy termin.
e) student, który w okresie między egzaminami uzyskał zaliczenie brakujących semestrów winien zapisać się osobiście w sekretariacie SPNJO na najbliższy termin, dokumentując zaliczenie.

5. Student traci jeden z trzech przysługujących mu terminów w przypadku:

a) nieuzyskania zaliczenia z języka przed pierwszym lub kolejnym egzaminem.
b) nieobecności na egzaminie nieusprawiedliwionej zaświadczeniem lekarskim lub innym dokumentem stwierdzającym niemożność przybycia.

6. W przypadku nieuzyskania oceny pozytywnej z egzaminu końcowego w trzech w/w kolejnych terminach, student ma obowiązek odpłatnego powtórzenia jednego semestru języka (tzn. aktywnego uczestniczenia w zajęciach). Student otrzymuje skierowanie na semestr w sekretariacie SPNJO po przedstawieniu dowodu wpłaty. Po odbyciu semestru przysługują mu trzy kolejne terminy podejścia do egzaminu. Na każdy kolejny termin student zapisuje się indywidualnie (w sekretariacie SPNJO, telefonicznie lub przez Internet).

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw