Stypendia rzadu francuskiego 2014

poniedziałek 16.12.2013

Rozpoczyna się przyjmowanie wniosków w ramach programu stypendiów rządu francuskiego dla polskich studentów. Program ten umożliwia wymianę naukową między Francją i Polską.

Stypendia przyznawane są we wszystkich dyscyplinach, ale w roku akademickim 2014/2015 następujące dziedziny będą traktowane w sposób priorytetowy : energia (energia jądrowa, energia z paliw kopalnianych, energie odnawialne), zrównoważony rozwój, agronomia i bezpieczeństwo żywnościowe, nanotechnologie, fizyka jądrowa, astronomia, nauki o życiu i onkologia, kataliza, biotechnologia, technologie informatyczne i telekomunikacyjne.

W terminie do 10 marca 2014 polscy studenci mogą zgłaszać swoje kandydatury na następujące programy:

Master 2,
Podwójny doktorat (doctorat en co-tutelle).

Szczegóły podane są w załączonej ulotce informacyjnej oraz na stronie Amabasady:

http://www.ambafrance-pl.org/Stypendia-rzadu-francuskiego-2014.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw