Regulamin studiów

niedziela 2.12.2012

Drodzy studenci,

Ponieważ rozpoczął się już okres kolokwiów, pragnę Państwu przypomnieć, że z początkiem tego roku akademickiego zaczął funkcjonować nowy Regulamin Studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zachęcam do zapoznania się z Regulaminem, tak by byli Państwo świadomi swoich praw i obowiązków.

Chciałbym zwrócić uwagę na dwie istotne zmiany w Regulaminie w stosunku do jego dotychczasowych wersji. Dotyczą one warunków uzyskania zaliczenia warunkowego z danego semestru studiów.

Jak mówi nowy regulamin:

„1. Student, który nie uzyskał określonej w programie dla danego okresu studiów wymaganej liczby punktów ECTS, może – na swój pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni po zakończeniu poprawkowej sesji zaliczeniowej – uzyskać zgodę na warunkowy wpis na semestr kolejny, o ile dotychczasowy skumulowany deficyt punktów ECTS nie przekracza:
1) 6 punktów ECTS – dla studentów I roku:
2) 10 punktów ECTS – dla studentów kolejnych lat.

2. Jeśli studia niestacjonarne na danym kierunku trwają dłużej niż studia stacjonarne, wartości skumulowanego deficytu punktów ECTS wynikającego z planu studiów, umożliwiające rejestrację warunkową na kolejny semestr, są nie wyższe niż odpowiednio 8 i 12 ECTS.

4. Jeśli deficyt określony w ust. 1 i 2 jest wyższy, student może wnioskować o powtarzanie semestru. Wyjątkowo może to dotyczyć studentów I roku. Pisemny wniosek w tej sprawie student składa w ciągu 7 dni od zakończenia poprawkowej sesji zaliczeniowej.”

Wprowadzając nowy regulamin uchwalono również:

„Studenci przyjęci na studia przed dniem 1 października 2011 r. oraz w roku akademickim 2011/2012 do końca planowanego terminu ukończenia studiów mogą ubiegać się o rejestrację warunkową na kolejny semestr w przypadku niezaliczenia maksymalnie 3 przedmiotów, niezależnie od przypisanej tym przedmiotom liczby punktów ECTS.”

Proszę zwrócić uwagę, że

– Pojawiło się precyzyjne pojęcie „skumulowanego deficytu punktów ECTS” – wszelkie wcześniejsze Państwa braki wpływają na zaliczenie kolejego semestru studiów.
– Powyższych zapisów Prodziekani nie mogą obejść.
– 6 lub 10 ECTS to na Państwa kierunkach studiów bardzo mało.
– Student, który nie zaliczy semestru i nie złoży odpowiedniego podania po upływie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej zostanie automatycznie skreślony z listy studentów.
– Tylko wyjątkowo student I roku może powtarzać semestr. Brak zaliczenia kilku przedmiotów nie będzie traktowany jako sytuacja wyjątkowa.
– Proszę pamiętać, że niezaliczenie I semestru oznacza ponowną rekrutację na studia. Bez zaliczenia I semestru nie można się również przenieść na inny kierunek czy tryb studiów ani na inna uczelnię.

Pozdrawiam,
Paweł Jankowski
Prodziekan ds. dydaktyki

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw